Menu
EUR

Algemene voorwaarden

Watch Plaza

Jelle Zijlstraweg 178

1689ZX Zwaag

 

Email adres: [email protected]

Telefoonnummer:(+31) 117 - 23 44 23

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen (ma t/m vrij) tussen 8.30 - 11.30 uur & 13.00 - 16.30 uur

Mocht het niet lukken om ons telefonisch te bereiken, dan  raden wij u aan om een voicemailbericht in te spreken of ons een e-mail te sturen. De voicemail wordt altijd beantwoord d.m.v. de telefoon of per e-mail.

Bankgegevens

T.n.v.: Watch Plaza

rekeningnummer: 44.34.52.423

IBAN: NL34ABNA0443452423

BIC: ABNANL2A

Bank: ABNAMRO bank

Watch Plaza is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland: 60041463
BTW-nummer: NL002269813B53

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, dient u akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden.

- Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of  rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

- Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

- Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, en dit schriftelijk door ons is bevestigd dat wij accoord gaan met de voorwaarden van de koper, toegevoegd aan het in onze voorwaarden bepaalde. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

- Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot geven van een opdracht.  Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tot de offerte zelf uitdrukkelijk (schriftelijk/via e-mail) is geaccepteerd. De door ons gegeven offerte geldt als aanbieding, (met name tot reparatie) welke eerst na schriftelijke bevestiging uwerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Al onze offertes worden gedaan behoudens beschikbaarheid van de benodigde onderdelen. Het is altijd mogelijk dat fabrikanten modelwijzigingen hebben doorgevoerd en overige onderdelen niet meer op voorraad hebben gehouden. Wij houden u hiervan tijdens het bestelproces op de hoogte via e-mail.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

- Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elecktronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is   bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

- De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen   na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

- Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

- Onze prijzen zijn inclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exlusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. Voordat de overeenkomst tot stand komt, zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

- De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

- Indien de prijzen verhogen na de totstandkoming van de overeenkomst, heeft koper het recht de overeenkomst na mededeling binnen 10 dagen te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

- Wij streven ernaar om het product dezelfde dag te verzenden, waardoor u het, afhankelijk van de snelheid van de PostNL, de volgende werkdag in huis kunt hebben. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de tijdige bezorging door PostNL.

- Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € (bedrag in cijfers), zegge: (bedrag in letters) bedraagt. Verder reizen de zaken voor onze rekening (afhankelijk van gekozen wijze van verzenden) en voor risico van de koper. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders   overeengekomen, af magazijn. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper.

- Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij   de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 Artikel 6. Reclame door de koper

- De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De   aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig   mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

- Wij raden aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk (uiterlijk binnen 7 dagen) schriftelijk te melden.

- Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
    1. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijn ter kennis zijn gebracht;
    2. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
    3. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, of gemonteerd (in geval van banden) of de zaken gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
    4. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt  voortgezet;
    5. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een  periode van meer dan 3  maanden sedert de levertijd is verstreken. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet  aan de koper toekent.
    6. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

- Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

- Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te uwer keuze:
   - (kosteloos) herstel van gebreken;
   - levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
   - terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de      gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
   - een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
   - Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen      uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
   - De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn      alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Tenzij koper het product heeft terug gezonden tijdens de zichttermijn. Wij zijn in dat geval      vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

- Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

- Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 9. Betaling

- Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, onmiddellijk voor de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de besteldatum. Ook heeft u de mogelijkheid om onder rembours te betalen. De rembourskosten t.b.v. €13,-- worden aan u doorberekend. Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.

- Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper in redelijkheid op te schorten .

- Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) brengen wij in rekening van de koper.

- Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

- Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

- Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Zichttermijn

- Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

- Aansluitend aan de zichttermijn heeft de koper 14 dagen de tijd, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren

- (Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.)

- Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

- De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

- Bij vooruitbetaling zal watch plaza het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de koper terugbetalen.

Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

- Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected]. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

- Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Watch Plaza te ZWAAG

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »